Informaticarecht / Internetrecht
Rechtsaspecten met betrekking tot automatisering vallen onder het informaticarecht. Internetrecht maakt daar onderdeel van uit. In principe is informaticarecht geen eigen rechtsgebied, maar een allegaartje van diverse rechtsgebieden, zoals met name het auteursrecht en contractenrecht.¬†Lees meer…

Algemene Voorwaarden & Overeenkomsten / Contractenrecht

Bedrijven gaan met verschillende partijen overeenkomsten aan. Daarbij kan de wederpartij een andere professionele partij zijn, of een consument.
Lees meer…

Auteursrecht
Het intellectuele eigendomsrecht regelt de belangen van het bedrijfsleven voor wat betreft de succesvolle exploitatie van gedane investeringen in combinatie met creativiteit. In innovatieve bedrijven vormt het intellectuele eigendomsrecht het kapitaal van de onderneming.
Lees meer…

Arbeidsrecht
Arbeidsrecht is het recht van werkgevers en werknemers. Het arbeidsrecht neemt al een aanvang bij de sollicitatieprocedure. Zo mag er niet gediscrimineerd worden op afkomst, seksuele gerichtheid of sekse indien dat niet van belang is voor de uitoefening van de vacature. Behalve de contractuele aspecten van de arbeidsovereenkomst zelf, spelen andere wetten en regelgeving een niet onbelangrijke rol. Bovendien kan een CAO van toepassing zijn. Lees meer…

Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht is het recht van een organisatie die met gebruik van kapitaal en arbeid aan het economisch verkeer deelneemt. Voor de Belastingdienst geldt dat het behalen van winst beoogd wordt √©n tevens dat deze winst objectief te verwachten valt. Met het aannemen van werknemers zal de ondernemer te maken krijgen met het arbeidsrecht, de sociale verzekeringswetten, de ARBO, etc. Lees meer…